Организатори:

 


 

П Е Т И Ц И Ј А

Секојдневно сме изложени на агресивно промовирање на ретроградни, патријархални вредности и стереотипни улоги за жените и мажите. Медиумската агресија води кон ограничување на индивидуалната слобода, насилно наметнување идентитети, приоритети и животни стилови. Во име на традицијата и конзервативизмот, се промовираат идеи кои ги загрозуваат стекнатите придобивки на општествениот и на социјалниот развој.

Репродуктивните права не се и не смеат да се сметаат како „самоволие на жените”. Репродукцијата е најчувствителното политичко прашање кое со векови е средство за манипулација и злоупотреба. Ова прашање предолго служеше за создавање и репродуцирање систем кој ги обезвреднува и ограничува различните индивидуални потенцијали на жените.

Одговорното општество мора да промовира и да формулира политики кои обезбедуваат услови и грижа за личната, социјалната, културната, политичката и економската рамноправност за сите!

Општеството мора да обезбеди и услови во кои жената ќе има право да ја испланира својата бременост, а со тоа и остатокот од сопствениот живот.

  ПОРАДИ ОВА ГИ ПОВИКУВАМЕ:
 

СОБРАНИЕТО (и надлежните комисии):

- Да застане цврсто против носењето закони кои се спротивни на Уставот како највисок правен акт;
- Да спречи усвојување на дискриминаторски законски решенија кои не се во согласност со меѓународно ратификуваните конвенции;
- Да преземе активна улога во промовирањето на репродуктивните права и правото на еднакво уживање без дискриминација и присилба.
 

ВЛАДАТА:

- Да ги преиспита политиките за зголемување на наталитетот и инструментите за нивна реализација;
-
Да ги напушти програмите за промовирање на селективно професионално мајчинство и практиката на нерационално трошење буџетски средства за морализирач ки кампањи со религиозна содржина;
- Да ги промовира сексуалните и репродуктивните права и механизмите за нивна
заштита, наместо идеологијата на конзервативизмот и демохристијанството;
-
Да развива ефективни политики и програми за олеснување на пристапот на жените на пазарот на труд, унапредување и заштита на нивните права од работен однос, социјална инфраструктура и поддршка за усогласување на семејниот со професионалниот живот.
 

НАДЛЕЖНИТЕ МИНИСТЕРСТВА:

- Да бидат транспарентни и да формулираат јасен став за прашањата кои задираат во репродуктивните права;
- Да ги планираат и да ги аргументираат политиките врз основа на научно издржани анализи и предвидување на можните негативни последици од нивната примена, а во консултации со експертската јавност;
- Да обезбедат достапност на средствата за контрацепција, можност за прекин на несакана или непланирана бременост и достапна и безбедна медицинска интервенција во акредитирани установи.
 

СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА:

- Да води грижа за соодветно спроведување на програмските стандарди кај радиодифузерите, во согласност со неговиот мандат како независно регулаторно тело со јавни овластувања;
- Да презема мерки за санкционирање на непочитувањето на принципот на еднаквост на слободите и правата, независно од полот, расата, националното, етничкото и социјалното потекло.

P E T I C I O N

Çdo ditë ballafaqohemi me promovimin agresiv të vlerave të vjetra patriarkale dhe rolet
stereotipe të grave dhe burrave. Agresioni i mediumeve shkon drej kufizimit të lirisë individuale,
dhënien me forcë të identiteteve, prioriteteve dhe stileve të jetës. Në emër të traditës dhe
konservatizmit promovohen ide të cilat i rrezikojnë përfitimet e arritura të zhvillimit shoqëror
dhe social.


Të drejtat e riprodhimit nuk janë dhe nuk duhet të konsiderohen si “autokraci e grave”.
Riprodhimi është çështja politike më e ndjeshme e cila për shekuj me rradhë është mjet manipulimi
dhe keqpërdorimi. Kjo çështje shumë gjatë ka shërbyer për krijim dhe riprodhim të sistemit i cili i
zhvlerëson dhe kufizon potencialet individuale të ndryshme të grave.

Shoqëria e përgjegjshme duhet të promovojë dhe të formulojë politika të cilat do të sigurojnë
kushte dhe përkujdesje për barazi sociale, kulturore dhe ekonomike për të gjithë!

Shoqëria duhet të sigurojë gjithashtu edhe kushte në të cilat gruaja do të ketë të drejtë ta
planifikojë shtatzaninë e vet, kurse nëpërmjet kësaj edhe pjesën tjetër të jetës personale.


  PRANDAJ U BЁJMЁ THIRRJE:
 

KUVENDIT POPULLOR (DHE KOMISIONEVE KOMPETENETE):

- Të jenë kundër sjelljes së ligjeve që janë në kundërshtim me Kushtetutën si akti juridik më i lartë;
- Të ndalohet miratimi i zgjidhjeve ligjore diskriminuese të cilat nuk janë në pajtim me konventat ndërkombëtare të ratifikuara;
- Të ndërmarrë rol aktiv në promovimin e të drejtave të riprodhimit dhe të drejtës të gëzimit të njëjtë padiskriminim dhe detyrim.
 

QEVERISЁ:

- T’i rishqyrtojë politikat për rritjen e natalitetit dhe instrumentave për realizimin e tyre;
-
T’i lëshojë programet për promovim të mëmësisë profesionale dhe praktikës së shfrytëzimit joracional të mjeteve të buxhetit për fushata moralizuese me përmbajtje fetare;
-
T’i promovojë të drejtat seksuale dhe reproduktive dhe mekanizmat për mbrojtjen e tyre, në vend të ideologjisë të konservatizmit dhe demokristianizmit;
- Të zhvillojë politika dhe programe efektive për lehtësimin e qasjes të grave në tregun e punës, përparimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre në marrëdhëniet e punës, infrastrukturën sociale dhe mbështetjen për harmonizim të jetës profesionale me jetën familjare.
 

MINISTRIVE KOMPETENTE:

- Të jenë transparente dhe të formulojnë qëndrim të qartë për çështje të cilat i prekin të drejtat e riprodhimit;
- T’i planifikojnë dhe t’i argumentojnë politikat në bazë të analizave shkencore të qëndrueshme dhe t’i parashikojnë pasojat e mundshme negative të zbatimit të tyre, kurse në konsultim me opinionin ekspert;
- Të sigurojnë qasje në mjetet për kontracepsion, mundësi për ndalim të shtatëzanisë së paplanifukuar apo të padëshirueshme dhe intervenim mjekësor të sigurt në institucione të akredituara.
 

KЁSHILLIT TЁ RADIFUZIONIT:

- Të kujdeset për zbatim përkatës të standardeve të programeve tek radiodifuzerët, në përputhshmëri me mandatin e tij si organ rregullator i pavarur me kompetenca publike;
-
Të ndërmarrë masa për sanksionimim të mosrespektimit të parimit të barazisë së lirive dhe të drejtave, pavarësisht nga gjinia, raca, prejardhja nacionale, etnike dhe sociale.


 


Поддржувачи: 

 

© 2009 Акција Здруженска | Design: Koma lab.

за нас   |   за кампањата   |   контакт